Silniční daň

Sazby daně
§ 6
 (1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru
do 800 cm3       1200 Kč
nad  800 cm3 do 1250 cm3     1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3     2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3     3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3     3600 Kč
nad 3000 cm3       4200 Kč.
 (2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí
při počtu náprav
hmotnosti
1 náprava
do 1 tuny      1800 Kč
nad 1 t do 2 t       2700 Kč
nad 2 t do 3,5 t       3900 Kč
nad 3,5 do 5 t      5400 Kč
nad 5 t do 6,5 t      6900 Kč
nad 6,5 t do 8 t      8400 Kč
nad 8 t       9600 Kč
2 nápravy
do 1 tuny      1800 Kč
nad 1 t do 2 t      2400 Kč
nad 2 t do 3,5 t      3600 Kč
nad 3,5 t do 5 t      4800 Kč
nad 5 t do 6,5 t      6000 Kč
nad 6,5 t do 8 t      7200 Kč
nad 8 t do 9,5 t      8400 Kč
nad 9,5 t do 11 t     9600 Kč
nad 11 t do 12 t    10800 Kč
nad 12 t do 13 t    12600 Kč
nad 13 t do 14 t    14700 Kč
nad 14 t do 15 t    16500 Kč
nad 15 t do 18 t    23700 Kč
nad 18 t do 21 t    29100 K č
nad 21 t do 24 t    35100 Kč
nad 24 t do 27 t    40500 Kč
nad 27 t      46200 Kč
3 nápravy
do 1 t       1800 Kč
nad 1 t do 3,5 t    2400 Kč
nad 3,5 t do 6 t     3600 Kč
nad 6 t do 8,5 t    6000 Kč
nad 8,5 t do 11 t     7200 Kč
nad 11 t do 13 t     8400 Kč
nad 13 t do 15 t    10500 Kč
nad 15 t do 17 t    13200 Kč
nad 17 t do 19 t    15900 Kč
nad 19 t do 21 t    17400 Kč
nad 21 t do 23 t    21300 Kč
nad 23 t do 26 t    27300 Kč
nad 26 t do 31 t    36600 Kč
nad 31 t do 36 t    43500 Kč
nad 36 t     50400 Kč
4 nápravy
a více náprav
do 18 t     8400 Kč
nad 18 t do 21 t    10500 Kč
nad 21 t do 23 t    14100 Kč
nad 23 t do 25 t    17700 Kč
nad 25 t do 27 t    22200 Kč
nad 27 t do 29 t    28200 Kč
nad 29 t do 32 t    33300 Kč
nad 32 t do 36 t    39300 Kč
nad 36 t     44100 Kč.
 (3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.
 (4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
 (5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
(6) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. Snížení sazby daně se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky.
(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.
(9) Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána
a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel3e), nebo
c) fyzickými osobami.
(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.
———————–
§ 10
 (1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15.dubna, 15.července, 15.října a 15.prosince.
  (2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.